صورتهای مالی لامیـران 31 شهریور 1400 (شرکت‏ سهامی‏ عام) شامل صورت وضعيت مالی و صورتهاي سود و زيان

صورتهای مالی لامیـران 31 شهریور 1400

صورتهای مالی لامیـران 31 شهریور 1400 (شرکت‏ سهامی‏ عام) شامل صورت وضعيت مالی و صورتهاي سود و زيان

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام لاميران

بند مقدمه

1- صورتهاي مالي لاميـران (شرکت‏ سهامي‏ عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريـخ 31 شهريور 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي لاميـران (شرکت‏سهامي‏عام) در تاريخ 31 شهريور 1400 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5-  اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نگرديده است.

– به شرح يادداشت توضيحي 2-34 صورتهاي مالي، در سنوات قبل، بانک صادرات به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات پرداختي به شرکت پارس متال در موعد مقرر، دادخواستي عليه شرکت ياد شده به عنوان متعهد و شرکت لاميران به عنوان ضامن در مراجع قضايي مطرح نموده که پس از صدور رأي عليه شرکت پارس متال و لاميران، قرار تأمين صادر و ملک شرکت پارس متال توقيف و پيگيري‏هاي لازم تا رسيدن به نتيجه قطعي در مراجع قضايي درحال انجام مي‏باشد.

6- به شرح يادداشت توضيحي 2-17 صورتهاي مالي، موجودي مواد و کالاي شرکت در مقابل خطرات ناشي از حوادث احتمالي از پوشش بيمه‏اي کافي برخوردار نمي‏باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7-  مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‏مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

سایر بندهای توضیحی

8-  صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 آذر 1399 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر “مقبول” اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9- مفاد ماده 33 اساسنامه درخصوص تعيين سمت اعضاي هيئت‏مديره در اولين جلسه بعد از مجمع عمومي عادي سالانه، ظرف مدت يک هفته رعايت نشده است.

10-  مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.

11-  تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 21 دي 1399 صاحبان سهام، درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت حداکثر هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و  فروش موجودي کالاي ساخته شده تيغ کربن توليد شده در سنوات قبل به ترتيب رعايت و انجام نگرديده است.

12-  معامله مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معامله فوق با کسب مجوز از هيئت‏مديره و با شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري انجام گرديده است. همچنين، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13-  گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه  قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‏هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

14-  مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مربوط به افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه و ميان‏دوره‏اي بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده رعايت نگرديده است.

15-  موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به شرح زير است :

دستورالعمل حاکميت شرکتيموضوع

ماده 8برقراري اقدامات لازم جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثربخش توسط هيئت‏مديره.

ماده 10پياده‏سازي و طراحي ساز و کاري جهت رعايت کليه قوانين و مقررات درخصوص کليه اشخاص دارندگان اطلاعات نهاني.

ماده 11تدوين و اطلاع‏رساني ساز و کار مناسب و نظارت بر اجراي آن جهت جمع‏آوري و رسيدگي به گزارش‏هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت.

ماده 15تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت‏مديره.

ماده 16ارزيابي هرساله اثربخشي هيئت‏مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي، مديرعامل و همچنين اعضاي هيئت‏مديره ذيربط در شرکت وابسته توسط هيئت‏مديره.

ماده 19 و 21تصويب منشور هيئت‏مديره و تشکيل دبيرخانه مستقل براي هيئت‏مديره.

ماده 24 و 25تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‏مديره در اولين جلسه هيئت‏مديره براي دوره شش‏ماهه اول و تعيين دستور جلسات آتي هيئت‏مديره با پيشنهاد هر کدام از اعضاي هيئت‏مديره يا مديرعامل.

ماده 30فراهم آوردن امکان حضور و اعمال حق رأي به طريق الکترونيکي در مجامع عمومي شرکت.

ماده 35 و 42تعيين نحوه جبران خدمات اعضاي هيئت‏مديره عضو کميته‏هاي تخصصي هيئت‏مديره در مجمع عمومي صاحبان سهام و افشاي کامل حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و يا در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.

16-  کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور 1400 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست ابلاغي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. براساس رسيدگي انجام شده، باتوجه به عضويت يکي از اعضاي موظف هيئت‏مديره در کميته حسابرسي و تصدي سمت حسابرس داخلي توسط فرد مذکور، کميته ياد شده مطابق با الزامات سازمان بورس تشکيل نشده، لذا واحد حسابرسي داخلي در انجام فعاليت‏ها مستقل نمي‏باشد. همچنين عليرغم تشکيل واحد حسابرسي داخلي، مستندات لازم مبني بر رعايت و اجراي کامل موارد پيش‏بيني شده در دستورالعمل ابلاغي به اين موسسه ارائه نشده است.

17- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *