مشخصات مدیر عامل :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد شمس امانی 0052094911 لیسانس

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی شماره ثبت / کد ملی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع ايران 10101324421 مسعود باقرپسندي 2217991566 عضو هیئت مدیره موظف دانشجوی دکترا
توليدي پلي اوره تان ايران 10100706880 کورش رادمند 4170053370 عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس
شيمي صنعت فرزان 10101566992 حسن صباغيان بيدگلي 6199478819 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
حسن رسوليان 0041064666 فاقد نماینده رئیس هیئت مدیره غیر موظف لیسانس
نيک تجارت قاره 10320762439 محمدعلي پروانه 2279694591 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا مدیریت مالی

 

حق حضور در جلسات هیئت مدیره ماهانه برای هر یک از اعضا مبلغ 16,800,000 ریال ناخالص در ازای حداقل یک جلسه در ماه و مبلغ 672,000,000 ریال ناخالص به عنوان پاداش در مجموع برای هیئت مدیره می باشد.